banner header

Các giống hoa cúc do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành số 54/TB-TT-CL

GIỐNG HOA CÚC C15

 

Tưởng Thị Lý, Lê Thị Kim Linh, Nguyễn Thế Nhuận và Đinh Thị Hồng Nhung

 1. Nguồn gốc: Giống do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành số 54/TB-TT-CL, ngày 14/4/2022 và được tự công bố lưu hành tại Quyết định số 11/KRH-QĐ, ngày 9/2/222 của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau Hoa
 2. Đặc điểm chính:Giống hoa cúc C15 do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống có thời gian sinh trưởng từ 90-95 ngày, chống chịu khá với bệnh rỉ sắt, chống chịu tốt với bệnh do vi rút gây ra, đường kính hoa đạt 6,0-6,5cm. Chiều cao cành hoa đạt 100-110cm với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày. Năng suất đạt 470.000-485.000 cành/ha.
 3. Vùng áp dụng thành công: Giống hoa cúc C15 được áp dụng thành công tại các vùng sản xuất hoa của tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng) và một số vùng sản xuất Hoa tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai

 

     

Giống cúc C15

 

GIỐNG HOA CÚC C19

 

Tưởng Thị Lý, Lê Thị Kim Linh, Nguyễn Thế Nhuận và Đinh Thị Hồng Nhung

 1. Nguồn gốc: Giống do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành số 54/TB-TT-CL, ngày 14/4/2022 và được tự công bố lưu hành tại Quyết định số 10/KRH-QĐ, ngày 9/2/222 của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau Hoa
 2. Đặc điểm chính:Giống hoa cúc C19 do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống có thời gian sinh trưởng từ 100-105 ngày, chống chịu khá với bệnh rỉ sắt, chống chịu tốt với bệnh do vi rút gây ra, đường kính hoa đạt 7,5-8,0cm. Chiều cao cành hoa đạt 100-110cm với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày. Năng suất đạt 460.000-480.000 cành/ha.
 3. Vùng áp dụng thành công: Giống hoa cúc C19 được áp dụng thành công tại các vùng sản xuất hoa của tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng) và một số vùng sản xuất Hoa tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai

Giống cúc C19

 

GIỐNG HOA CÚC C10

 

Tưởng Thị Lý, Lê Thị Kim Linh, Nguyễn Thế Nhuận, Phạm Thị Luyên, Đinh Thị Hồng Nhung

 1. Nguồn gốc: Giống do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành ngày 26/04/2023 và được tự công bố lưu hành tại QĐ số 116/QĐ-VNNMN-VP ngày 08 tháng 05 năm 2023 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
 2. Đặc điểm chính:Giống hoa cúc C10 do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống có thời gian sinh trưởng từ 90-95 ngày, chống chịu khá với bệnh rỉ sắt, chống chịu tốt với bệnh do vi rút gây ra, đường kính hoa đạt 6,0-6,5cm. Chiều cao cành hoa đạt 95-100cm với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày. Năng suất đạt 470.000-485.000 cành/ha.
 3. Vùng áp dụng thành công: Giống hoa cúc C10 được áp dụng thành công tại các vùng sản xuất hoa các tỉnh phía Nam: Lâm Đồng, Đắk Lắk, các tỉnh miền Trung (Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi), các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Đồng Tháp)

   

Giống hoa cúc C10 (C10.2.1)

 

GIỐNG HOA CÚC C11

 

Tưởng Thị Lý, Lê Thị Kim Linh, Nguyễn Thế Nhuận, Phạm Thị Luyên, Đinh Thị Hồng Nhung

 1. Nguồn gốc: Giống do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành ngày 26/04/2023 và được tự công bố lưu hành tại QĐ số 117/QĐ-VNNMN-VP ngày 08 tháng 05 năm 2023 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
 2. Đặc điểm chính:Giống hoa cúc C11 do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống có thời gian sinh trưởng từ 90-95 ngày, chống chịu khá với bệnh rỉ sắt, chống chịu tốt với bệnh do vi rút gây ra, đường kính hoa đạt 6,5-7,5cm. Chiều cao cành hoa đạt 100-110cm với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày. Năng suất đạt 475.000-485.000 cành/ha.

 3. Vùng áp dụng thành công: Giống hoa cúc C11 được áp dụng thành công tại các vùng sản xuất hoa các tỉnh phía Nam: Lâm Đồng, Đắk Lắk, các tỉnh miền Trung (Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi), các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Đồng Tháp)

Giống hoa cúc C11 (C11.4.1)

 

GIỐNG HOA CÚC C195

 

Tưởng Thị Lý, Lê Thị Kim Linh, Nguyễn Thế Nhuận, Phạm Thị Luyên, Đinh Thị Hồng Nhung

 1. Nguồn gốc: Giống do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành ngày 26/04/2023 và được tự công bố lưu hành tại QĐ số 118/QĐ-VNNMN-VP ngày 08 tháng 05 năm 2023 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
 2. Đặc điểm chính:Giống hoa cúc C195 do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống có thời gian sinh trưởng từ 95-100 ngày, chống chịu khá với bệnh rỉ sắt, chống chịu tốt với bệnh do vi rút gây ra, đường kính hoa đạt 6,0-8,5cm, nhuỵ xanh. Chiều cao cành hoa đạt 100-110cm với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày. Năng suất đạt 450.000-480.000 cành/ha.
 3. Vùng áp dụng thành công: Giống hoa cúc C195 được áp dụng thành công tại các vùng sản xuất hoa các tỉnh phía Nam: Lâm Đồng, Đắk Lắk, các tỉnh miền Trung (Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi), các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Đồng Tháp)

Giống hoa cúc C195 (C119.5.2)

: Các giống hoa cúc do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành số 54/TB-TT-CL
Các giống hoa cúc do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành số 54/TB-TT-CL